BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/TCT-TS
V/v miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1071/TCT-TS ngày 20/3/2007 trả lời Công văn số 33/CT-TTHT ngày 12/02/2007 củaCục Thuế thành phố Cần Thơ về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với Công tycổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ. Nay Tổng cục Thuế có ý kiến để làm rõ vấn đềmà Cục Thuế hỏi như sau:

Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:"4. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hình thức thuêđất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sảnxuất, kinh doanh".

Vì vậy, trường hợp Công ty cổ phầnthuốc sát trùng Cần Thơ đang sử dụng đất thuê của nhà nước, sau đó có nhu cầuvà được phép chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấttheo Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Ủy ban nhân dân thành phốCần Thơ trước ngày Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đaivà Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phầncó hiệu lực thi hành nên không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụngđất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương