TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1131/GSQL-GQ1
V/v xin sửa chữa, bổ sung tờ khai sau thông quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh.
(Địa chỉ: Số 1, Đường TS-23, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 100714/ABB ngày 10/7/2014của Công ty TNHH ABB-Chi nhánh Bắc Ninh về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điệntử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Theo đó:“Được sửa chữatờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan ngoài thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngàyđăng ký tờ khai đồng thời người khai hải quan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chínhtheo quy định hiện hành nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tựphát hiện, tự giác khai báo với cơ quan Hải quan trước khi cơ quan Hải quanthực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở củangười khai hải quan;

+ Người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sởchứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tínhchính xác và hợp pháp của việc khai sửa chữa, bổ sung.”

- Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan thực hiện theohướng dẫn tại điểm 3 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và điểm 2 điều 11Thông tư số 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hà Nội thì Chi cục Hải quan Bắc Hà Nộichưa nhận được hồ sơ xin khai báo bổ sung của tờ khai số 2101 NKD05 ngày21/8/2013 của Công ty TNHH ABB - Chi nhánh Bắc Ninh, vì vậy đề nghị Công tyliên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan Bắc Hà Nội-Cục Hải quan TP Hà Nội đểđược xem xét, giải quyết theo quy định

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH ABB - Chinhánh Bắc Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội;

- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn