BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------

Số: 1131/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tính trợ cấp thôi việc khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: :Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7
(168 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 004/2009/CV củacông ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 42của Bộ luật Lao động quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người laođộng đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 thángtrở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗinăm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 102Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định không đượctính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định củapháp luật lao động.

Như vậy, theo các quy định nêu trênthì, từ ngày 01/01/2009 trở đi, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệptheo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian thamgia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấpthôi việc mà dưới 12 tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5, Điều14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôi việc,cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôiviệc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được làm tròn thành 1/2 năm;

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôiviệc từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, Bà A làm việc cho Công tyB từ ngày 01/02/2008 đến ngày 01/02/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày01/01/2009 đến ngày 01/02/2009 bà A tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, bàA có thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 11 tháng (12 tháng làm việc - 01tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp), được làm tròn thành một năm để tính trợ cấpthôi việc theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân