VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1131/VPCP-KTTH
V/v không thu lệ phí cấp C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Xét đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họpThường trực Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2009 về việc cấp Giấy chứng nhậnxuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu (C/O), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2009, không thu lệ phí cấp Giấy chứngnhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Tàichính thông báo để doanh nghiệp trong cả nước biết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KGVX, QHQT, Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng