TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1132/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HồChí Minh.

Trả lờicông văn số 2638/HQHCM-GSQL ngày 23/9/2015 của Cục Hải quan thành phố HồChí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cụcHải quan như sau:

1. Căn cứ quy định hiện hành thì không có quy định hạn chế doanh nghiệpkinh doanh xe nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng; do vậy, trên cơ sở hồ sơ liên quan đến việc nhậpkhẩu xe ô tô, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các văn bản quyphạm pháp luật hiện hành, hướng dẫn tại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngay 07/3/2013, 7651/TCHQ-GSQL ngày12/12/2013 và 1273/GSQL-GQ3 ngày 17/12/2013 của Tổng cục Hải quan và Cục Giámsát quản lý về Hải quan để cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô quà biếu, tặng theoquy định.

2. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Kim trasau thông quan thực hiện kim trasau thông quan đối với trường hợp đề nghị cấp phép nhập khẩu của doanh nghiệpnhư nêu tại công văn số 2638/HQHCM-GSQL đ xem xét có thực sự là quà biếu, tặng hay không hay có quan hệ mua bánnhưng không thể hiện hình thức thanh toán và có văn bản thông báo việc cấp giấynhập khu để Cục Thuế địa phương(nơi doanh nghiệp đăng ký thuế thu nhập) theo dõi, tính thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha