BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1132/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 234/CV-LĐTL ngày 20/02/2003 của Quý Tổng công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về tiền lương để tính trợ cấp thôi việc:

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc đối với người lao động làm việc tại xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro nên chia làm 2 giai đoạn:

- Thời gian từ ngày 31/12/1990 trở về trước: Lấy tiền lương bình quân 6 tháng liền kề của người lao động trước thời điểm 31/12/1990 quy đổi theo nghị định số 26/CP ngày 25/3/1993 tại thời điểm 01/4/1993.

- Thời gian sau 31/12/1990: Lấy tiền lương bình quân 6 tháng liền kề của người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Về trợ cấp thôi việc đối với người lao động có thời gian làm việc tại xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro:

Về nguyên tắc, khi người lao động trước đây đã có thời gian làm việc tại Vietsopetro mà chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty Dịch vụ-Du lịch dầu khí (Petrosetco), thì Vietsopetro phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian làm việc tại đơn vị này.

Trường hợp đến năm 2010 Vietsopetro chấm dứt hoạt động, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc tại Vietsopetro và nguồn kinh phí chi trả được trừ vào giá trị tài sản của Vietsopetro khi chuyển nhượng./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng