BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1132/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tính trợ cấp thôi việc khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Kollan
(Lô 35-37, đường D, Khu chế xuất Linh Trung I, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/2009/CV-KL ngày 12/02/2009 của Côngty TNHH Kollan về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộicó ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căncứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luật lao động là tiềnlương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khimất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấpbậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì tiền lương làm căn cứ tínhtrợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

2/ Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Bộ luật Lao độngquy định khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việcthường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, ngườisử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc nửatháng lương công với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội vàkhoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 thì thời gianngười lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định không được tính để hưởngtrợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật laođộng.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì, từ ngày 01/01/2009trở đi, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng laođộng từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thấtnghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấp thôi việc mà dưới 12tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 01 tháng đếndưới 06 tháng được làm tròn thành 1/2 năm;

- Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 6 tháng đếndưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, Bà A làm việc cho Công ty B từ ngày 01/02/2008 đếnngày 01/02/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2009 đến ngày01/02/2009 bà A tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, bà A có thời gian tínhhưởng trợ cấp thôi việc là 11 tháng (12 tháng làm việc - 01 tháng đóng bảo hiểmthất nghiệp), được làm tròn thành một năm để tính trợ cấp thôi việc theo quyđịnh.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân