BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11324/BTC-HCSN
V/v triển khai thực hiện Dự án 513

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tàichính nhận được công văn số 5494/VPCP-VIII ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chínhphủ về việc xử lýkiến nghị của y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, y ban nhân dân tỉnh Bình Phước và trực tiếp nhận được một số công văn của y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ kinh phíthực hiện Đán “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọitắt là “Dự án 513”).Về vấnđề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 2/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số513/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địagiới hành chính”. Tại đim ckhoản 1 mục IV của Quyết định số 513/QĐ-TTg quy định:

“Nguồn kinh phí thực hiện Dự án thuộc nguồn ngân sách sựnghiệp kinh tế Trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, trong đó:

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án ca các Bộ, ngành Trung ương do ngânsách Trung ương đảmbảo;

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án củacác tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo. Đối với các địa phương có khó khăn v kinh phí, ngân sách Trung ương h trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg Bộ Tài chính đã có 2công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán, sử dụng và thanh quyếttoán kinh phí Dự án 513 (công văn số 15837/BTC- HCSN ngày 14/11/2012 và công văn số 13878/BTC- HCSN ngày 17/10/2013). Vềnguồn kinh phí thực hiện Dự án 513, đề nghị các địa phương thực hiện theo hướngdẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13878/BTC- HCSN ngày 17/10/2013 (bản saocông văn gửi kèm).

2. Đối với các địa phương có khó khăn không cân đối được ngân sách: Căn cứ đim c khoản 1 mục IV và khoản 2 mục IV của Quyết định số513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướngChính phủ, đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí cho các hạng mụccông việc của địa phương, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Nội vụ làcơ quan chủ trì Dự án 513 tổnghợp dự toán kinh phí thực hiện của các địa phương nhận bổ sungcân đối từ ngân sách trung ương, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thm quyền hỗ trợtheo khả năng cân đối của ngân sáchTrung ương.

Đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được công văn ca Bộ Nội vụ tổng hợp đ xuấthỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn, không cân đối được ngân sách, nên chưa có căn cứ đ xem xét hỗtrợ các địa phương thực hiện Dự án 513.

Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thc hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung