BỘ TƯ PHÁP
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1133/BTP-BTTP
V/v chuyển giao quản lý lĩnh vực công chứng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Quyết định số 305/QĐ-BTP ngày05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Vụ hành chính tư pháp; Quyết định 306/QĐ-BTP ngày 05/02/2009của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Vụ Bổ trợ tư pháp, ngày 28 tháng 2 năm 2009 Bộ Tư pháp đã tổ chức lễbàn giao lĩnh vực quản lý hoạt động công chứng từ Vụ Hành chính tư pháp sang VụBổ trợ tư pháp. Như vậy, lĩnh vực quản lý công chứng và lĩnh vực quản lý chứngthực đã được tách bạch, cụ thể như sau: Vụ Bổ trợ tư pháp có chức năng giúp Bộtrưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về hoạt động công chứng; Vụ Hành chính tưpháp có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về hoạt động chứngthực.

Bộ Tư pháp thông báo các cơ quanbiết để tiện liên hệ công tác.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn