UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/SXD-QLCL
Về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” mã số QCVN 16: 2014/BXD

Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum;
- Chi cục Quản lý Thị trường;
- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xâydựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vậtliệu xây dựng, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vậtliệu xây dựng”, mã số QCVN 16:2014/BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014 vàthay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn quy định cácnhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải thực hiện công bố hợp quy vàđăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng trước khi lưu thông trên thịtrường. Bao gồm 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sau:

- Nhóm sản phẩmclanhke xi măng và xi măng;

- Nhóm sản phẩmkính xây dựng;

- Nhóm sản phẩmphụ gia cho xi măng, bê tông và vữa;

- Nhóm sản phẩmvật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kimnhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩmtrên cơ sở gỗ;

- Nhóm sản phẩmsơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe;

- Nhóm sản phẩmgạch, đá ốp lát;

- Nhóm sản phẩmsứ vệ sinh;

- Nhóm sản phẩmcốt liệu cho bê tông và vữa;

- Nhóm sản phẩmcửa sổ, cửa đi;

- Nhóm sản phẩmvật liệu xây.

Theo đó, để triển khai đúng theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD vàquản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh,Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóavật liệu xây dựng thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sản phẩm,hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy địnhkỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD dựa trên kết quảChứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ địnhhoặc thừa nhận.

2. Phương thứcđánh giá sự phù hợp: Lựa chọn Phương thức đánh giá 5 hoặc Phương thức đánh giá7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công tácchứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5:

+ Được áp dụngcho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theotiêu chuẩn ISO 9001.

+ Hiệu lực củagiấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sảnphẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thửnghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

- Công tácchứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 7:

+ Được áp dụngcho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫuđại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứngnhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

3. Quản lý chấtlượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi đưa vào công trình.

- Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có tráchnhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi đưa vào sửdụng cho công trình xây dựng;

- Hình thức kiểm soát: Chủ đầu tư và bênmua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chấtlượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu cần). Cơsở sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cungcấp các chứng chỉ, chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan theo quy địnhcho bên mua nhằm chứng minh xuất xứ hàng hóa và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đề nghị lậpđúng theo Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và tuân thủ theo các mẫu quy địnhtại thông tư này (Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệuxây dựng có thể tham khảo tại website: http://sxd.gialai.gov.vn hoặc tại Bộphận một cửa Sở Xây dựng Gia Lai.

5. Sở Xây dựng sẽ ban hành Thông báo tiếpnhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm theo quy định khi hồ sơ công bố hợp quy đầyđủ và hợp lệ.

Sở Xây dựng thông báođến các cơ quan, đơn vị có liên quan về quản lý và sản xuất sản phẩm, hàng hóavật liệu xây dựng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở: KH&ĐT, KH&CN, NN&PTNT, GTVT, Tài chính, Công thương;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Thạch