BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1133 TCT/AC
V/v Quản lý sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty AJINOMOTO Việt Nam

Trả lời công văn số 157/VPLD ngày 17/03/2003 của Công ty AJINOMOTO Việt Nam về số nhảy trên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 6, mục I Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng , quản lý hoá đơn quy định số chữ số của hoá đơn được in tối đa không quá 7 chữ số. Vì vậy, trường hợp hoá đơn tự in của Công ty có số hoá đơn gồm 6 chữ số thì vẫn được phép sử dụng./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế