BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11333/BTC-TCT
V/v: thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2853/CT-THNVDT ngày 04/05/2009 của Cụcthuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN đốivới Công ty TNHH International SOS Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn căn cứ ápdụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 2 Điều 19 Chương V Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày06/03/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vựckhám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học quy định: “Cơ sở khámchữa bệnh, cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoàiđược hưởng mức thuế thu nhập 10% trong suốt thời gian hoạt động; được miễn thuếthu nhập trong thời gian 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4năm tiếp theo”.

Tại Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quyđịnh: “Thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng: 3. Thuế suất 10% đối với dự áncó một trong các tiêu chuẩn sau: đ. Thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đàotạo và nghiên cứu khoa học” và “4a. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi nêu tại Điều nàyđược áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đáp ứngmột trong các tiêu chuẩn sau: Thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo,nghiên cứu khoa học”.

Tại Điều 47 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên quy định:“Các dự án không được hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN: Các mức thuế suất nêutại Điều 46 Nghị định này không áp dụng với các dự án khách sạn, văn phòng, cănhộ cho thuê (trừ trường hợp đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư hoặc chuyểngiao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc thời hạnhoạt động), các dự án tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, cung cấp dịchvụ (trừ dự án trong Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao)”.

Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày19/03/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầutư nước ngoài tại Việt Nam bổ sung thêm khoản 7 Điều 46 Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ như sau: “ Trường hợp doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong nhiều lĩnhvực và/hoặc đầu tư ở nhiều địa bàn khác nhau mà có mức ưu đãi thuế TNDN khácnhau, nếu hạch toán riêng thì được áp dụng ưu đãi theo từng lĩnh vực và địabàn; trường hợp không thể hạch toán riêng thì áp dụng ưu đãi theo tỷ trọng vốnđầu tư”.

Tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinhdoanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục đượchưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư. Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấyphép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng cácmức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này chothời gian ưu đãi còn lại. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết thờihạn được hưởng ưu đãi thuế theo Giấy phép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuếsuất 25% và trường hợp đang nộp thuế theo mức thuế suất 25% thì được tiếp tụcthực hiện mức thuế suất này đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư đã cấp. Cáccơ sở kinh doanh trong nước hết thời hạn ưu đãi về thuế suất thuế thu nhậpdoanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác trong nước đang áp dụng thuế suất 32%chuyển sang áp dụng thuế suất 28% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004”.

Tại điểm 5.1.3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với: hợp tác xã được thành lập tạiđịa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thựchiện tại địa bàn C; cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự ánđầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất; doanh nghiệp chế xuấtmới thành lập trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài Khu chếxuất; cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơsở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nướcngoài mới thành lập”.

Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của BộTài chính nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp,chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định củapháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chokhoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 quyđịnh: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợpđồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanhtrong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trongGiấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng cácmức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này chokhoảng thời gian ưu đãi còn lại (thời gian ưu đãi về thuế theo Giấy phép đầutư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) thời gian ưu đãi về thuế đã đượchưởng đến ngày 01/01/2004)”.

Tại điểm 8 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp táckinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2004 nếu đáp ứng cácđiều kiện ghi trong Giấy phép đầu tư thì tiếp tục hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đến hết thời hạn ưu đãi về thuếsuất theo Giấy phép đầu tư; Sau khi hết thời hạn ưu đãi về thuế suất theo Giấyphép đầu tư thì chuyển sang áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là25%; Trường hợp đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25% thì tiếptục áp dụng thuế suất 25% đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư. Đối với doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp táckinh doanh xin gia hạn của Giấy phép đầu tư từ ngày 01/01/2007 trở đi thì thuếsuất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng theo hướng dẫn tại mục IIIPhần E Thông tư này”.

Việc quy định về các ưu đãi đầu tư tại Giấy phép đầu tư làcam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong quátrình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên kể từngày 01/01/2004, theo quy định tại Luật thuế TNDN, các ưu đãi về thuế TNDN đượcthực hiện theo quy định của pháp luật thuế và điều kiện thực tế của doanhnghiệp đạt được trong từng thời kỳ.

Theo nội dung công văn của Cục thuế và hồ sơ kèm theo nêu:

- Công ty TNHH International SOS Việt Nam được Bộ Kinh tếĐối ngoại cấp Giấy phép đầu tư lần đầu ngày 07/06/1989 với tên gọi là OSCAT CoLtd, thời hạn hoạt động của Công ty là 10 năm, thuế suất lợi tức là 21%.

Sau đó Công ty đã 9 lần được cấp giấy phép (giấy chứng nhậnđầu tư) điều chỉnh và có sự thay đổi về thời gian hoạt động và thuế suất nhưsau:

- Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC1 ngày 25/11/1993: Công tyđiều chỉnh thời gian hoạt động của Công ty liên doanh là 20 năm kể từ ngày7/6/1989 với mức thuế suất lợi tức 21%.

- Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC5 do Bộ Kế hoạch và Đầu tưcấp ngày 27/09/2000 cho phép Công ty bổ sung chức năng hoạt động, được áp dụngthuế suất thuế TNDN 10% (tổ chức cơ sở khám chữa bệnh) theo Nghị định số06/2000/NĐ-CP ngày 06/03/2000 của Chính phủ, thời gian hoạt động của Công ty là20 năm kể từ ngày 07/06/1989.

- Giấy phép điều chỉnh số 62A/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tưcấp ngày 09/08/2005 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty liên doanhthành Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (cho phép thời gian hoạt động của Côngty là 25 năm kể từ ngày Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực pháp luật (ngày09/08/2005).

- Giấy chứng nhận đầu tư số 491043000134 do UBND tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cấp ngày 20/08/2008 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số491043000134 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 19/09/2008 cho phép Côngty thực hiện dự án đầu tư: “Dịch vụ Y tế toàn cầu International SOS và hệ thốngcơ sở điều trị tại Việt Nam” được áp dụng thuế suất 10% đối với một số hoạtđộng như tổ chức khám chữa bệnh của Công ty cho các năm còn lại của thời gianhoạt động và Dự án của Công ty có bổ sung mục tiêu hoạt động mới nộp thuế TNDNvới mức thuế suất 28% trong suốt thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh. Thờigian hoạt động của Dự án là 25 năm kể từ ngày 09/08/2005. Tiến độ thực hiện dựán: đã hoàn thành các hạng mục đầu tư và hoạt động chính thức từ ngày07/06/1989.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo Giấy phép điềuchỉnh số 62/GPĐC5 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 27/09/2000 của Công ty thìngoài hoạt động khám chữa bệnh, Công ty còn có nhiều hoạt động khác như tổ chứcdịch vụ sinh hoạt trọn gói bao gồm các dịch vụ về ăn, ở, đi lại, cung ứng laođộng, hàng hoá tiêu dùng, các dịch vụ giải trí...theo Điều 47 Nghị định số24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầutư nước ngoài tại Việt Nam thì hoạt động cung cấp dịch vụ không được hưởng ưuđãi về thuế suất thuế TNDN. Trường hợp Công ty TNHH International SOS Việt Namnếu đáp ứng các điều kiện về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khámchữa bệnh theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/03/2000 của Chính phủ và thựchiện theo quy định tại khoản 7 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31/07/2000 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày19/03/2003 của Chính phủ) thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với hoạt độngkhám chữa bệnh theo Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC5 do Bộ Kế hoạch và Đầu tưcấp ngày 27/09/2000 cho thời gian còn lại đến hết thời gian 20 năm kể từ ngày07/06/1989 (tức là đến hết kỳ tính thuế năm 2009).

Đề nghị Cục thuế nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật hướngdẫn thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp và căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị đạt được trong từng thời kỳ để hướngdẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT; TCT( VT, CS (4b)).Liên

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu