BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------

Số: 1134/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tính trợ cấp thôi việc khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kính gửi :Công ty Archetype Việt Nam

(Tầng7, Toà nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, Hà Nội)

Trả lời công văn sốBLĐTBXH/AVL/180209 ngày 18/02/2009 của Công ty Archetype Việt Nam về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều42 của Bộ luật Lao động quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với ngườilao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứmỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 1, Điều102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy địnhkhông được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quyđịnh của pháp luật lao động.

Như vậy, theo các quy định nêutrên thì, từ ngày 01/01/2009 trở đi, người lao động có thời gian làm việc tạidoanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thờigian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởngtrợ cấp thôi việc mà dưới 12 tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5,Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôiviệc, cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấpthôi việc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được làm tròn thành 1/2 năm;

- Thời gian tính hưởng trợ cấpthôi việc từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, Bà A làm việc cho Công tyB từ ngày 01/02/2008 đến ngày 01/02/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từngày 01/01/2009 đến ngày 01/02/2009 bà A tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhưvậy, bà A có thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 11 tháng (12 tháng làmviệc - 01 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp), được làm tròn thành một năm để tínhtrợ cấp thôi việc theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân