BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1134/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn
(60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 008/2010/CV-GSG ngày 28/1/2010 của Côngty Cổ phần Giấy Sài Gòn đề nghị miễn, giãn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải phápvề thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suygiảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có hiệu lực đến hết ngày31/12/2009. Do đó, đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/1/2010 đềnghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ;Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT; Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hànghoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Giấy Sài Gònbiết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng