BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1134/TCHQ-KTTT
V/v xin gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
(12 Lạch Tray- Ngô Quyền - Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 117/SHP ngày11/02/2009 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng về việc xin hoãn nộp thuế truythu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản Lýthuế thì người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế,tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợpsau đây:

- Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sảnxuất kinh doanh gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

- Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhànước có thẩm quyền mà doanh nghiệp phải dừng hoạt động và làm ảnh hưởng đến kếtquả sản xuất, kinh doanh.

- Do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trựctiếp đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

- Gặp khó khăn khách quan đặc biệt khác do Thủ tướng Chínhphủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp của Công tykhông thuộc các trường hợp được xem xét gia hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Sơn Hải Phòngđược biết.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng