BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1134/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-HTr ngày 13/01/2010của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn số 1002/TCT-KT ngày 25/12/2009 vàcông văn số 951/TCT-PKT ngày 11/12/2009 của Tổng công ty thương mại Hà Nội đềnghị hướng dẫn về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003,Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh khi mua,bán hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định củapháp luật".

Căn cứ mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008của Chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ phải thựchiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật".

Theo hướng dẫn trên, trường hợp năm 2006 Tổng công ty thươngmại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ HAPRO mua mành trúc để xuấtkhẩu cho khách hàng nước ngoài, do lô hàng xuất khẩu không đảm bảo chất lượng đãhuỷ tại nước ngoài nên Công ty cổ phần dịch vụ HAPRO phải bồi thường thiệt hạicho Tổng công ty thương mại Hà Nội thì khoản tiền bồi thường này Tổng công tythương mại Hà Nội không phải lập hoá đơn GTGT.

Đối với Tổng công ty thương mại Hà Nội xuất khẩu mành trúccho khách hàng nước ngoài, nhưng hàng hoá không đảm bảo chất lượng phải huỷ tạinước ngoài, do đó không đảm bảo các điều kiện và thủ tục để áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0% đối với lô hàng xuất khẩu trên theo hướng dẫn tại điểm 1.3.c mụcIII phần H Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương