BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134 TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3065/CT-KCXCN ngày 28/3/2005của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế giá trị giatăng (GTGT) đối với mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản năm 2002. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 12401 TC/TCT ngày29/10/2004 hướng dẫn Cục Thuế các địa phương tổ chức thực hiện việc khấu trừ, hoànthuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản, tại điểm cuối công văn đã nêu:"Yêu cầu các Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn trên đây thực hiện giải quyếtkịp thời các hồ sơ hoàn thuế GTGT còn tồn đọng và các trường hợp kiểm tra hoànthuế, quyết toán của thuế năm 2003 trở về trước đối với doanh nghiệp có thu muahàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản được khấu trừ theo bảng kê. Các trường hợp đãgiải quyết hoàn thuế GTGT, quyết toán thuế theo chế độ và các văn bản hướng dẫntrước đây thì không điều chỉnh lại".

Căn cứ vào văn bản hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuếkiểm tra xem xét nguyên nhân để tồn đọng đến nay mới có công văn báo cáo đềxuất. Trường hợp nếu bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế mới, chỉ được hoàn thuế đối vớihàng hoá mua vào có hoá đơn GTGT, phần hàng hoá thu mua nông, lâm, hải sản theobảng kê đúng quy định, có hạch toán kế toán, có doanh thu bán hàng chưa được xửlý thì căn cứ vào văn bản hướng dẫn nêu trên tiếp tục xử lý theo quy định.Trường hợp bộ hồ sơ trên đã được xử lý theo đúng quy định thì nay không xử lýlại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố HồChí Minh biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc