BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1135/BNN-TCLN
V/v tham gia Dự án đầu tư xây dựng Rừng quốc gia Yên Tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được tờ trình số 336/TT-UBND ngày29/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị thẩm định Dự ánđầu tư xây dựng Rừng quốc gia Yên Tử. Sau khi xem xét Dự án, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản thống nhất với “dự án đầu tư xâydựng Rừng quốc gia Yên Tử” kèm theo tờ trình số 336/TTr-UBND ngày 29/01/2011của UBND tỉnh Quảng Ninh với một số nội dung chính như sau:

1.Khu Rừng đặc dụng Yên Tử được thành lập với mục đích bảo vệ, tôn tạo cảnh quanthiên nhiên và những giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử Yên Tử,bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật, thực vật,rừng quý, hiếm, các mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng có giá trị thẩm mỹ đặc biệtphục vụ tham quan du lịch, lễ hội truyền thống theo Quyết định số 194/QĐ-CTngày 09 tháng 6 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướngChính phủ) và Quyết định số 783 QĐ/UB ngày 10 tháng 4 năm 1996 của UBND tỉnhQuảng Ninh về việc phê duyệt Dự án rừng đặc dụng Yên Tử. Theo quy định tại Nghịđịnh số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức vàquản lý hệ thống rừng đặc dụng thì Rừng đặc dụng Yên Tử thuộc loại khu bảo vệdi tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

2.Về các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Dựán có nhiều công trình đầu tư nhưng không có thiết kế cơ sở, vì vậy, đề nghị bổsung. Các công trình xây dựng trong khu rừng đặc dụng cần thiết kế quy hoạchkhông gian sử dụng đất và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyđịnh tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Đốivới hạng mục đóng cọc mốc ranh giới, bảng hiệu đề nghị áp dụng quy định tạiQuyết định số 3013/1997/QĐ-BNN &PTNT ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về quy chế xác định ranh giới và cắm mốc cácloại rừng. Hệ thống các tuyến ranh giới, đường phục vụ công tác tuần tra bảo vệrừng, phòng chống chữa cháy rừng và du lịch đề nghị xác định quy mô theo đúngNghị định số 117/2010/NĐ-CP và Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đầu tư hệ thống hàng rào lưới B40 và hàngrào sắt dài 28 km dọc theo ranh giới để ngăn ngừa hiện tượng khai thác than vàchặt phá rừng cũng cần nghiên cứu xem xét khả năng thay bằng vật liệu thânthiện với môi trường, tiết kiệm chi phí và phù hợp với cảnh quan của khu rừngđặc dụng.

Vềcông trình trụ sở làm việc của Ban quản lý, cần nghiên cứu xác định quy mô trêncơ sở quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

3.Về bảo tồn đa dạng sinh học

Việcxây dựng các công trình phục vụ hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học chưa xácđịnh các hạng mục rõ ràng. Đối với vườn phong lan nên xã hội hóa về đầu tư vìmục tiêu chính của vườn phong lan là gia tăng giá trị du lịch. Xem xét định mứcđầu tư trồng rừng là 73,6 triệu đồng/ha, trong đó công trực tiếp trồng rừng lênđến 200 công/ha cao hơn với thực tiễn.

Xemxét chuyển hạng mục đầu tư phục hồi hệ sinh thủy với số vốn đầu tư 8 tỷ đồngsang mục đích khác vì hạng mục này chủ yếu là nạo vét sỏi, đá và xây kè, cốngsuối Hố Đâm.

4.Về nguồn vốn đầu tư

Dựán cần nêu rõ căn cứ xác định tổng mức đầu tư. Rà soát nguồn vốn đầu tư theoQuyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ.

5.Về giải pháp thực hiện

Việcthành lập hạt kiểm lâm để quản lý, bảo vệ Rừng đặc dụng Yên Tử với tổng diệntích là 2.605,8 ha là không phù hợp với quy định tại Quyết định số186/2006/QĐ-TTg và Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010.

Đềnghị bổ sung giải pháp về hợp tác quốc tế nhằm kêu gọi sự hỗ trợ về tài chínhvà kỹ thuật để phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp để UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiệntrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt dự án theo chỉ đạo tại văn bản số 537/TTg-KTN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị