BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1135/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tính trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1
(104 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 64/CV ngày12/3/2009 của Công ty TNHH vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1 về việc ghi tại tríchyếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại khoản 1,Điều 42 của Bộ luật Lao động quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động đối vớingười lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từđủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôiviệc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 1, Điều102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy địnhkhông được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quyđịnh của pháp luật lao động.

Theo quy định tại khoản 2, Điều41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương,tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luậtlao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 thángliền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền cônghoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo các quy định nêutrên thì:

- Việc thanh toán trợ cấp thôiviệc chỉ phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và ngườisử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Thời gian xét tính hưởng trợcấp thôi việc theo quy định tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (kểcả việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người đang hưởng lương hưu).

- Tiền lương làm căn cứ tính trợcấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

2/ Về xác định việc trả trợ cấpthôi việc hay trợ cấp mất việc làm đối với người lao động, đề nghị công ty căncứ quy định tại Điều 17 và Điều 42 của Bộ luật Lao động, Nghị định số 39/2003/NĐ-CPngày 18/4/2003, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, đốichiếu với điều kiện thực tế của công ty để thực hiện.

3/ Về trích quỹ dự phòng trợ cấpmất việc làm, đề nghị công ty trao đổi đối với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân