BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1135/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo hàng nhập khẩu có giảm giá

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệpnhập khẩu mặt hàng ôtô, xe máy khiếu nại việc Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh không chấp nhận khoản giảm giá hàng nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu sốlượng lớn thuộc hợp đồng Tổng, nhập khẩu nhiều chuyến bằng phụ kiện hoặc thỏathuận bằng văn bản khác.

Để có thông tin xem xét giải quyết khiếu nại của doanhnghiệp theo đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo bằngvăn bản các nội dung sau:

1. Các trường hợp đã có quyết định truy thu do không chấpnhận khoản giảm giá (do nhập khẩu không đúng số lượng hợp đồng Tổng). Trong đócó: Tên doanh nghiệp, mặt hàng NK, thời hạn giao hàng, số lượng theo hợp đồngTổng, số lượng hàng đã nhập khẩu, trị giá khai báo đã chấp nhận (hoặc trị giá đãxác định lại), trị giá đã ra quyết định truy thu, số tiền thuế truy thu, sốngày Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

2. Các trường hợp chưa có quyết định truy thu do không chấpnhận khoản giảm giá do không nhập khẩu đúng số lượng hợp đồng Tổng. Trong đócó: Tên doanh nghiệp, mặt hàng NK, thời hạn giao hàng, số lượng theo hợp đồngTổng, số lượng hàng đã nhập khẩu, trị giá khai báo đã chấp nhận (hoặc trị giáđã xác định lại), trị giá dự kiến quyết định truy thu, số tiền thuế dự kiếntruy thu; Lý do chưa truy thu.

3. Các hợp đồng Tổng có yếu tố giảm giá đang thực hiện, chưahết thời hạn giao hàng (các hợp đồng Tổng có hàng nhập khẩu trong thời hiệu củaThông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005). Trong đó có:

- Tên doanh nghiệp, mặt hàng NK, số ngày hợp đồng Tổng, thờihạn giao hàng, số lượng theo hợp đồng Tổng, số lượng hàng đã nhập khẩu (đếnthời điểm báo cáo), trị giá khai báo đã chấp nhận (hoặc trị giá đã xác địnhlại).

- Đánh giá khả năng thực hiện số lượng hàng nhập khẩu củacác hợp đồng này.

4. Đề xuất hướng giải quyết khiếu nại của các doanh nghiệpnêu tại điểm 1.

5. Đề xuất xử lý trị giá tính thuế trong trường hợp các hợpđồng Tổng đang thực hiện, chưa hết thời hạn giao hàng nêu tại điểm 3 nhưng cókhả năng không nhập khẩu đủ số lượng hợp đồng Tổng.

Báo cáo gửi gấp về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trướcngày 10/3/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng