Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1135/TCHQ-KTTT NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔSUNG ĐIỂM 2
CÔNG VĂN 3706/TCHQ- KTTT

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo quy định tại điểm 2 Thông tư 127/1998/TT-BTC ngày17/9/1998 của Bộ Tài chính và điểm 2 Công văn số 3706/TCHQ- KTTT ngày 16/10/1998của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về hồ sơ để xem xét tính thuế nhập khẩu đối vớisố phụ tùng, chi tiết dự phòng cùng bộ linh kiện SKD, CKD, IKD để phục vụ sảnxuất trong đó có quy định doanh nghiệp khi làm thủ tục phải xuất trình:"Công văn của Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu số chi tiết, phụ tùng dựphòng để phục vụ cho sản xuất, lắp ráp từ bộ linh kiện SKD, CKD, IKD (của nhữngmặt hàng Nhà nước cấp chỉ tiêu và giấy phép nhập khẩu)".

Trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số trường hợpdoanh nghiệp xuất trình văn bản cho phép nhập khẩu do Sở Thương mại hoặc Banquản lý khu công nghiệp cấp. Để phù hợp với quy định về phân cấp quản lý hànghoá XNK hiện hành và nhằm đảm bảo theo dõi quản lý đối với loại hình này Tổngcục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 2 Công văn 3706/TCHQ- KTTT ngày 16/10/1998như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp xuất trình văn bản cho phépnhập khẩu chi tiết,linh kiện nhập khẩu dự phòng không phải do Bộ Thương mạicấp, nhưng đáp ứng được yêu cầu: là cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền cấpphép cho nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp đồng thời chính cơ quan đó cho phépnhập khẩu số chi tiết phụ tùng dự phòng để phục vụ sản xuất, lắp ráp thì đượcxét là một trong các điều kiện làm cơ sở tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.