BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 1135/TCT-KK

V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần truyền hình Cáp NTH
(Địa chỉ: Số 04, Trần Khánh Dư, TP. Buôn Ma Thuột)

Trả lời công văn số 113/CV-NTH ngày 9/3/2012 của Công ty cổ phần truyền hình Cáp NTH về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết b.2, Điểm 2.18, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong các trường hợp:

- Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH sáp nhập vào Công ty CP truyền hình cáp Đắk Lắk NTH thì khi Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH (là đơn vị bị sáp nhập) điều chuyển tài sản cho Công ty CP truyền hình cáp Đắk Lắk NTH (là đơn vị nhận sáp nhập), Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn; Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp này.

Trường hợp Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH khi điều chuyển tài sản cho Công ty CP truyền hình cáp Đắk Lắk NTH đã xuất hóa đơn GTGT và kê khai thuế với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thì Công ty CP truyền hình cáp Đà Lạt NTH phải điều chỉnh lại theo đúng quy định, Công ty CP truyền hình cáp Đắk Lắk NTH không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn điều chuyển tài sản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái