BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11351/BTC-TCHQ
V/v bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

Để tạo thuận lợicho doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS đối vớimột số loại hình mà hệ thống đã thiết kế đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Tài chínhhướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn người khai thựchiện thủ tục hải quan trên hệ thốngVNACCS gồm:

1. Các trường hợptạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được quy định tại Điều 52; khoản 2, khoản3, điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính;

2. Hàng hóa đặtgia công ở nước ngoài;

Về chính sách quảnlý đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu này thực hiện theo quy định hiệnhành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắcphát sinh phải báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có hướngdẫn xử lý.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn