ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11355/UBND-GT
V/v phương án tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện trên 03 tuyến đường.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông;
- Tổng Công ty vận tải Hà Nội;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận đượccác Tờ trình của Sở Giao thông vận tải: Số 1243/TTr-SGTVT số 1244/TTr-SGTVT vàsố 1245/TTr-SGTVT ngày 10/12/2011 về việc phê duyệt phương án tổ chức phân làn,tách dòng theo phương tiện trên các tuyến đường: Hoàng Quốc Việt; Tuyến Yên Phụ- Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư; Tuyến Nguyễn Trãi - TrầnPhú (có đính kèm 03 Tờ trình trên).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thànhphố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận với đề nghị của SởGiao thông vận tải tại 03 Tờ trình nêu trên. Riêng tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú,yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Cục Đường sắt Việt Nam, BanQLDA Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam để đảm bảo tính khả thi, an toàn vàđồng bộ với việc thi công Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì thực hiện phương án phânlàn, tách dòng theo phương tiện, khẩn trương bổ sung sơn kẻ đường và điềuchỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định; Tổ chức giao ban địnhkỳ để kịp thời khắc phục các tồn tại, điều chỉnh cho phù hợp thực tế, rút kinhnghiệm để tổ chức thực hiện được tốt hơn;

Chủ trì làm việc với Công an Thànhphố, UBND các quận liên quan để phân công các lực lượng trên từng tuyến, tạicác nút giao thông để hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm;

Tổ chức triển khai có hiệu quả côngtác duy tu, duy trì, sửa chữa kịp thời các hư hỏng cầu, đường và hệ thống antoàn giao thông để thường xuyên đảm bảo an toàn, êm thuận, nhằm khai thác tốiđa, an toàn hạ tầng giao thông vận tải hiện có.

3. Công an Thành phố, Sở Giao thôngvận tải, UBND các quận liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cườngkiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông như đỗ, dừng xe sai quyđịnh, đi quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, không chấp hành đội mũ bảohiểm; đặc biệt tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia quá nồng độ cồncho phép và các đối tượng chống người thi hành công vụ, kinh doanh, buôn bántrên vỉa hè … Kết hợp công tác hướng dẫn giao thông và xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm quy tắc an toàn giao thông, lấn chiếm hè, đường.

4. UBND các quận Cầu Giấy, Ba Đình,Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông: Tập trung chỉ đạo, bố trí lựclượng tham gia phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặcbiệt chú trọng trên các tuyến tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện vàgiải tỏa ngay các vi phạm lấn chiếm vỉa hè gây cản trở cho người đi bộ; Tăngcường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàngiao thông, nội dung xử lý, hình thức, mức độ xử phạt, đối với các lỗi vi phạmtheo quy định.

5. Công tác thông tin, tuyêntruyền:

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủytăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trong việc phân làn, tách dòng theophương tiện là một trong các giải pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông, nângcao ý thức và kỷ cương của người điều khiển phương tiện khi tham gia giaothông:

Đài Phát thanh và Truyền hình HàNội có chuyên mục về ATGT trong đó chú trọng tuyên truyền về phân làn, phânluồng, tách dòng theo phương tiện;

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Công an Thành phố cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Thông tin vàTruyền thông, UBND các quận có liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí đểthông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, hướng dẫn,phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nội dung xử lý, hìnhthức, mức độ xử phạt đối với các lỗi vi phạm theo quy định, phổ biến sơ đồ phânlàn, phân luồng, tách dòng theo phương tiện trên các tuyến và cho từng tuyến.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Xây dựng và các ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cótrách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các địaphương có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhtriển khai thực hiện; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐNDTP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban QLDA Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam;
- Sở QHKT;
- Đ/c CVP;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- VPUB: GTThg, Phụng, Diệp), TH, NC;
- Lưu VT, GTHải (2 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi