TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/GSQL-GQ1
V/v Thực hiện Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Đ/c: KCN Phúc Điền - Cầm Giàng - Hải Dương)

Trả lời công văn số 951/2014/SH-BIVN ngày05/08/2014 của Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về hồ sơ xuất trình cho cơ quan Hải quan:

Khoản 1 Điều 8 Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định:"Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quanhải quan các tài liệu sau:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất củamáy móc, thiết bị nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định chất lượng do tổ chứcgiám định đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này cấp. Nếu chứngthư giám định do tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5Điều 11 Thông tư này cấp, doanh nghiệp phải gửi kèm theo Bản sao hợp pháp chứngchỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiênbản hiện hành của tổ chức giám định."

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quyđịnh tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013, Điều 8Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Điều 8 Thông tư số 22/2014/TT-BTCngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

- Về yêu cầu giám định lại:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ: "Trườnghợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hảiquan về tên, mã số, trọng lượng, chủng loại, chất lượng của hàng hóa thì cùngcơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để giám định.Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành có giá trị để các bên thựchiện. Cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành chịu trách nhiệm về kết luận giámđịnh của mình;

Trường hợp người khai hải quanvà cơ quan hải quan không thống nhất được trong việc lựa chọn tổ chức giám địnhthì cơ quan hải quan lựa chọn tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám địnhnày để kết luận. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận này thì thựchiện khiếu nại theo quy định của pháp luật."

- Về nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh củaThông tư 20/2014/TT-BKHCN và tổ chức giám định được chỉ định; đề nghị Công tyliên hệ với Bộ Khoa học Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải