BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------

Số: 1136/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tính trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi tham gia BHTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH May Tinh Lợi
(Khu CN Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương)

Trả lời công văn số 0903/CV-TLngày 19/3/2009 của Công ty TNHH May Tinh Lợi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại khoản 1,Điều 42 của Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với ngườilao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứmỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 1, Điều102 Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 1, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày12/12/2008 thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy địnhkhông được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quyđịnh của pháp luật lao động.

Như vậy, theo quy định nêu trênthì khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thanhtoán trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian thực tế làm việctheo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2009 trở về trước và thời gian thực tế làmviệc từ ngày 01/01/2009 trở đi nhưng không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày12/12/2008 của Chính phủ.

2/ Từ ngày 01/01/2009 trở đi,đối với người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng laođộng từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thấtnghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấp thôi việc mà dưới 12tháng thì được làm tròn theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 để tính hưởng trợ cấp thôi việc, cụ thể:

- Thời gian tính hưởng trợ cấpthôi việc từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.

Ví dụ, ông A làm việc cho Côngty B từ ngày 01/4/2008 đến ngày 31/7/2009 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Từngày 01/01/2009 đến 31/7/2009 ông A liên tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là1.400.000 đồng. Như vậy, ông A có thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 9tháng (16 tháng làm việc 7 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp), được làm trònthành một năm và mức trợ cấp thôi việc của ông A là: 700.000 đồng (1 năm x1.400.000 đồng x 1/2).

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân