VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 1136/VPCP-KTTH

V/v: Giao Bộ NN&PTNT xây dựng Đề án tổng thể về chiến lược phát triển ngành thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1169/BTC-TCNH ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc không sửa đổi, bổ sung Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những người thuộc hộ nghèo và cận nghèo: Thống nhất thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế thay thế chính sách hỗ trợ người nghèo mua bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008.

2. Trước mắt, chưa sửa đổi, bổ sung Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan tổng kết tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản; nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về chiến lược phát triển ngành thủy sản, đề xuất các giải pháp, chính sách tài chính cho phù hợp với yêu cầu phát triển ngành này trong giai đoạn tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng