TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11367/CT-TTHT
V/v: chiết khấu thương mại

TpHCM, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt
Lô A 34/I , A 35/I Đường số 2D KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0305384858

Trả lời văn bản số 10THUE-HV/2011 ngày 20/12/2011 của Côngty về hoá đơn chứng từ đối với khoản chiết khấu thương mại; Cục thuế TP. có ýkiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.5, điểm 2.19 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT):

“Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bánđã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hànghoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đãbán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuốicùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và sốtiền được giảm giá.”

“Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sởkinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác địnhlà khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗtrợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.”

Trường hợp Công ty áp dụng việc giảm giá căn cứ vào doanh sốhàng hoá thực tế mua thì số tiền giảm giá được tính điều chỉnh trên hoá đơn bánhàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau, trên hoá đơn phải ghirõ số hoá đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá.

Trường hợp khách hàng được hưởng chiết khấu thương mại khôngtiếp tục mua hàng hoặc Công ty thực hiện chiết khấu thương mại chi bằng tiềnthì khi chi trả tiền chiết khấu, Công ty lập chứng từ chi tiền, khách hàng lậpchứng từ thu để làm căn cứ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 222044(2692)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh