TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11369/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty CP Ideal Systems Việt Nam
Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300713227

Trả lời văn thư không ghi ngày của Công ty (Cục Thuế TP nhậnngày 14/12/2011) về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Chương I; Khoản 6 Điều 14 Chương II vàKhoản 4 Điều 37 Chương V Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

“Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Tàiliệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế kýtên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bảndịch. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài có tổng độ dài hơn 20 tranggiấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch nhữngnội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

Đối với hồ sơ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần thì tuỳ vào tính chất của từng loại hợp đồng vàyêu cầu của cơ quan thuế (nếu có), người nộp thuế cần dịch những nội dung tronghợp đồng như: tên hợp đồng, tên các điều khoản trong hợp đồng, thời gian thựchiện hợp đồng hoặc thời gian thực tế chuyên gia của nhà thầu nước ngoài hiệndiện tại Việt Nam (nếu có), trách nhiệm, cam kết của mỗi bên; các quy định vềbảo mật và quyền sở hữu sản phẩm (nếu có), đối tượng có thẩm quyền ký kết hợpđồng, các nội dung có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế và các nội dungtương tự (nếu có); đồng thời gửi kèm theo bản chụp hợp đồng có xác nhận củangười nộp thuế.

Việc hợp pháp hoá lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu docơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp chỉ bắt buộc trong trường hợp cụ thể hướngdẫn tại Điều 14, Điều 18, Điều 37, Điều 47 Thông tư này.”

“Hồ sơ khai quyết toán thuế.

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN phụ lụctheo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảmtrừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đãtạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế,Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứngminh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nướcngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hànhkèm theo Thông tư này.”

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Namtrong năm tính thuế, nhận luơng tại Việt Nam và tại Nhật Bản thì phải kê khaithu nhập toàn cầu để kê khai nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN, cánhân cư trú có thu nhập phát sinh tại Nhật thưc hiện kê khai theo hướng dẫn tạiKhoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Số thuế đã nộp ở Nhật Bản đượckhấu trừ vào phần thuế nộp tại Việt Nam khi kê khai, quyết toán thuế.

Trường hợp Giấy chứng nhận nộp thuế thu nhập do cơ quan bênNhật Bản cấp thì phải được dịch ra tiếng Việt theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
2619-214194/2011-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh