BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1137/QLCL-CL1
V/v triển khai Bản ghi nhớ đã ký với Cơ quan thẩm quyền Argentina

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Argentina;
- Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung Bộ; Nam Bộ;
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD)và Cơ quan Chất lượng và Vệ sinh nông sản quốc gia Argentina (SENASA) đã hoànthiện việc ký Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan về việc xuất khẩu nông, thủy sảnsang nước đối tác. Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2014.

Theo nội dung của Bản ghi nhớ, Việt Nam có 204 cơ sởchế biến thủy sản được phép xuất khẩu sang Argentina. Danh sách này sẽ tiếp tụcđược Cục đề nghị SENASA sửa đổi, bổ sung dựa trên tổng hợp đề nghị của các cơsở. Ngoài ra, mỗi lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Argentina phải kèm theo chứngthư do NAFIQAD cấp theo mẫu đã được thống nhất (Danh sách 204 cơ sở chế biếnthủy sản và mẫu chứng thư xin xem trên website của Cục tại địa chỉ:www.nafiqad.gov.vn).

Để triển khai các nội dung nêu trên, Cục yêu cầu cácđơn vị:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản có tên trong Danh sáchđược phép xuất khẩu sang Argentina:

- Rà soát thông tin của cơ sở và thông báo về Cục/Cơquan quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ theo địa bànthông tin về tên, mã số, địa chỉ, loạisản phẩm nếu không chính xác.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu hoặc tham khảotrên website của SENASA tại địa chỉ: http://www.senasa.gov.ar (tiếng Tây Ban Nha)để cập nhật và tuân thủ các quy định của Argentina khi xuất khẩu các lô hàngthủy sản vào thị trường này

- Thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận cho các lôhàng thủy sản xuất khẩu vào Argentina tại các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

2. Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS & TS Trung Bộ/Nam Bộ:

Cập nhật, tổng hợpvà báo cáo Cục các nội dung sửa đổi/bổ sung (nếu có) về thông tin của các cơ sởchế biến thủy sản nằm trong danh sách được phép xuấtkhẩu vào Argentina để kịp thời thông báo cho SENASA.

3. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

- Phổ biến tới các cơ sở chế biến thủy sản trên địabàn nội dung công văn này.

- Kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuấtkhẩu vào Argentina theo mẫu nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga