BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1137/TCT-CS
V/v chi phí được tính trừ khi tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Sonion Việt Nam.

Trả lời công văn số 1101/SV ngày 11/01/2010 của Công ty TNHH Sonion Việt Nam về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là các khoản chi không đáp ứng các điều kiện nêu trên và các khoản chi nêu tại Khoản 2 mục IV Phần C Thông tu số 130/2008/TT-BTC .

Tại điểm 2.27 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định: "Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sonion Việt Nam có các khoản chi phí mua công cụ, khuôn mẫu cho đối tác ở Trung Quốc gia công không tương ứng với doanh thu tính thuế thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, Vụ CST- BTC
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương