BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11378/BCT-TTTN
V/v Danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG đợt 5 năm 2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo các công văn số 8809/BCT-TTTN ngày 1/9/2010, số 9365/BCT-TTTN ngày 16/9/2010, số 9787/BCT-TTTNngày 29/9/2010 và số 10632/BCT-TTTN ngày 25/10/2010 của Bộ Công Thương về danhsách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG của các đợt: 1, 2, 3 và4 năm 2010. Sau khi thẩm định hồ sơ, Bộ Công Thương xin thông báo với Tổng cụcHải quan thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG đợt 5 năm 2010, cụthể như sau:

Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS;

Địa chỉ trụ sở Công ty: số 01 ĐinhLễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàng Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 3939 3922 Fax: (04)3939 3924

Bộ Công Thương xin thông báo để quýTổng cục biết và chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục làm thủ tục nhập khẩu hoặcxuất khẩu LPG cho thương nhân có tên tại công văn này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa