BỘ CÔNG THƯƠNG
------------------

Số: 1138/BCT-KHCN

V/v: Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở Công thương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 5563/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định số 682/QĐ-TTg (sau đây gọi là đề án TBT). Bộ Công thương thông báo để các đơn vị đề xuất nhiệm vụ tham gia thực hiện Dự án 2 và 3 thuộc Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 năm 2013 như sau:

1. Nội dung đăng ký

Dự án 2: Nghiên cứu, đánh giá các biện pháp kỹ thuật trong thương mại được các nước thành viên WTO áp dụng phù hợp với các quy định về xuất nhập khẩu của WTO, kể cả Hiệp định TBT; đề xuất khả năng và phương thức áp dụng các biện pháp tương tự, có tính đến điều kiện thực tế của Việt Nam và những điều khoản về đối xử đặc biệt và khác biệt của WTO đối với các nước đang phát triển. Xây dựng và áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng từ xa nhằm ngăn chặn sự thâm nhập và lưu thông trên thị trường các hàng hóa nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, vệ sinh và không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tăng cường ký kết hoặc gia nhập các hiệp định hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với các nước là thị trường trọng điểm hoặc tiềm năng; thực hiện cơ chế kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất của nước xuất khẩu hàng hóa khi có điều kiện; tham gia tích cực mạng lưới cảnh báo nhanh về chất lượng hàng hóa giữa các nước.

Dự án 3: Nghiên cứu áp dụng thông lệ quốc tế, đặc biệt các quy định của WTO trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong thương mại quốc tế đồng thời vượt qua rào cản kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và thế giới.

2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký

Hồ sơ đăng ký thực hiện Đề án TBT gồm:

+ Công văn đề xuất nhiệm vụ

+ Bản đăng ký theo mẫu đính kèm

+ File bản mềm đăng ký gửi theo địa chỉ Email: [email protected]

+ Nơi nhận hồ sơ: Bộ Công thương - Vụ Khoa học và Công nghệ - số 54 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký đề xuất nội dung nhiệm vụ ngày 15 tháng 03 năm 2012.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, các thông tin có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Thư ký tổ giúp việc thực hiện Đề án TBT (anh Hà) theo số điện thoại: 22202306./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, Vụ KHCN, Tổ giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TBT NĂM 2013

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Tên đề án nhiệm vụ TBT

Cơ quan chủ trì, phối hợp; tên chủ nhiệm đề tài

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian

Kinh phí

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Năm 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1