BỘ XÂY DỰNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1138/BXD-GĐ
V/v Kiểm tra, chứng nhận chất lượng công trình nhà ở trong khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu công văn số 4060/SXD-QLCL ngày 02/6/2006 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị BộXây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng đốivới các công trình nhà chung cư và nhà ở xây dựng để bán theo quy định tại Nghịđịnh 02/2006/NĐ-CP ngày 05/1/2006, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản b, mục 1, điều 28 củaNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 thì các công trình nhà chung cư,nhà làm việc, khách sạn nhiều tầng phải thực hiện chứng nhận sự phù hợp về chấtlượng trước khi đưa vào sử dụng. Các công trình nhà ở liên kế, biệt thự đượcxây để bán nằm trong các khu đô thị mới không thuộc đối tượng bắt buộc phảichứng nhận sự phù hợp về chất lượng. Trường hợp có yêu cầu của người sử dụngthì phạm vi chứng nhận sự phù hợp theo các tiêu chí chất lượng cụ thể do bênyêu cầu đặt ra. Kinh phí phục vụ cho công việc này do bên yêu cầu chi trả.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xâydựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP; CGĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên