BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1138/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm thép NS SàiGòn

Trả lời công văn số NSSG-01 ngày 15/01/2010 của Công ty TNHHTrung tâm thép NS Sài Gòn về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn căncứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Từ kỳ tính thuế năm 2009, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuếTNDN thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tại điểm 2 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 quy định:

"Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế)theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhậpdoanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấpthì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại.

...

Đến hết kỳ tính thuế năm 2008, doanh nghiệp đang trong thờigian được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế)theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệphoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếptục hưởng số năm được áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễnthuế, giảm thuế cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này".

Tại tiết a điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "không áp dụng ưu đãi thuế TNDNđối với các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC"

Căn cứ theo các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 cáckhoản thu nhập khác áp dụng thuế suất phổ thông (25%), không được áp dụng thuếsuất ưu đãi và không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liênhệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể theo điềukiện thực tế mà Công ty đáp ứng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương