BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11380/BCT-XNK
V/v nhập khẩu hàng hoá vào nội địa từ các khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Công Thương xin trao đổi vớiTổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu hàng hoá từ các khu phi thuế quan vàonội địa như sau:

Trong quá trình giải quyết thủtục xác nhận đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008, Bộ Công Thương gặp vướng mắc trongtrường hợp thương nhân có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh hoặc trung tâm... hoạtđộng kinh doanh trong khu phi thuế quan theo uỷ quyền của thương nhân) nhậpkhẩu hàng hóa tư nước ngoài vào khu phi thuế quan, sau đó làm thủ tục đưa vàonội địa cho chính thương nhân đó. Theo quy định hiện hành, quan hệ mua bán hànghóa giữa khu phi thuế quan và nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Trường hợpthương nhân hoặc đơn vị phụ thuộc đưa hàng hóa từ các khu phi thuế quan bán chothương nhân khác trong nội địa thì phải có hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, trườnghợp đơn vị phụ thuộc vận chuyển hàng hóa đã nhập khẩu vào nội địa cho chínhthương nhân thì hoạt động mua bán giữa hai đối tượng này có thể coi là khônghợp pháp. Điều 44, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của BộTài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ khu phi thuế quan đưavào nội địa nhưng không có nội dung hướng dẫn cụ thể vấn đề nêu trên.

Để có cơ sở thống nhất thựchiện, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với các nội dungdưới đây:

- Đơn vị phụ thuộc của thươngnhân hoạt động trong khu phi thuế quan nói chung (trong đó có Khu Kinh tế -Thương mại đặc biệt Lao Bảo) đã nhập khẩu hàng hoá, có được phép làm thủ tụcnhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa cho chính thương nhân đó hay không?

- Trong trường hợp được phép,thương nhân có thể sử dụng chứng từ gì để thay thế cho hợp đồng nhập khẩu khilàm thủ tục hải quan nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa?

Bộ Công Thương mong nhận đượcvăn bản trả lời trong thời gian sớm nhất và xin cảm ơn sự phối hợp của quý cơquan.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên