BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 11383/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3216/HQHCM-TXNK ngày 5/9/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong quá trình xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 6/9/2014, Kho bạc Nhà nước có công văn số 2247/KBNN-KTNN trả lời công văn số 9741/TCHQ-TXNK ngày 4/8/2014 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy. Theo đó, Kho bạc Nhà nước sẽ chấp nhận các “Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN” và thực hiện điều chỉnh theo đề nghị của cơ quan Hải quan trong trường hợp các điều chỉnh đó liên quan trực tiếp đến việc hạch toán thu NSNN (thay đổi Mục lục ngân sách hoặc cơ quan thu) tại Kho bạc Nhà nước.
Trên cơ sở ý kiến của Kho bạc Nhà nước, để xử lý vướng mắc tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thay thế nội dung tại điểm d mục 6 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC như sau:
d) Chuyển thuế từ tờ khai hủy sang tờ khai khai lại (nếu có):
Căn cứ giấy đề nghị điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính do người khai hải quan nộp, công chức Hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện:
d1) Kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền và giấy đề nghị điều chỉnh thuế, nếu hợp lệ, vào chức năng J (2. nhập liệu/J) trên hệ thống Kế toán tập trung để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho tờ khai đã sửa đổi lại.
d2) Chuyển giấy nộp tiền và giấy đề nghị điều chỉnh thuế theo mẫu số C1-07 cho bộ phận kế toán để cập nhật lại thông tin giấy nộp tiền của tờ khai hủy sang thông tin nộp thuế của tờ khai khai lại / sửa đổi lại; sau khi cập nhật Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN thì thực hiện điều chỉnh số tờ khai hủy trên Bảng kê giấy nộp tiền bằng số tờ khai đang nợ thuế và cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung mà không cần chuyển giấy đề nghị điều chỉnh sang Kho bạc Nhà nước.
d3) Lưu toàn bộ những chứng từ liên quan của tờ khai hủy vào hồ sơ hải quan của tờ khai khai lại để theo dõi và kiểm tra.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để p/h);
- Cục CNTT & TKHQ; Ban triển khai VNACCS/VCIS;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái