BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11386/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng “Bán thành phẩm mực in”

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CácCục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh về việc vướng mắctrong phân loại mặt hàng “Chế phẩm thuốc màu, polymer và phụ gia, phân tántrong môi trường không chứa nước, ở dạng nhão dùng để sản xuất mực in. Mặt hàngcó đặc tính cơ bản của mực in, ở dạng bán thành phẩm”. Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam;

Căn cứ Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Mặt hàng “Chế phẩm thuốc màu, polymer và phụ gia,phân tán trong môi trường không chứa nước, ở dạng nhão dùng để sản xuất mực in.Mặt hàng có đặc tính cơ bản của mực in, ở dạng bán thành phẩm” (không phải làchất màu thuộc các nhóm 32.04, 32.06 và 32.12), có tính chất, hàm lượng chấtmàu, chất nhựa nền gần tương tự như mực in, sau khi pha thêm một ít màu, phụgia và dung môi hữu cơ là tạo thành mực in thành phẩm” được phân loại vào nhóm 32.15,mã số chi tiết 3215.19.00.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh,thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TCHQ (45b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái