BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11388/BTC-CST
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thép Pomina.
(Số 1 đường 27 KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 2/BGĐ/1416 ngày 21/7/2014 của Công ty cổ phần Thép Pomina kiếnnghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư Nhàmáy Luyện phôi thép, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần thép Pominatheo nội dung trình bày tại công văn số 2/BGĐ/1416 ngày 21/7/2014 nêu trên,ngày 08/07/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2565/TCT-CS trả lời đơn vị làphù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm tương ứng.

Đồng thời, đối với các dự án đầu tư trước năm 2014,Bộ Tài chính đã tổng hợp các trường hợp tương tự và đã trình Chính phủ, Chính phủđã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8 Quốchội khóa XIII vào tháng 10/2014.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Cổ phần thép Pominađược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST - BTC;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, TCT(VT, CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn