BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ
V/v sử dụng công nghệ GPS/GNSS trong đo lưới khống chế trắc địa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng công nghệ GPS/GNSS

Từ ngày 14 tháng 9 năm 2011, tín hiệu vệ tinh thuđược từ các máy thu GPS/GNSS ở Việt Nam không sử dụng được các phần mềmGPSurvey, TGO (Trimble Geomatic Office) do hãng TRIMBLE (Mỹ) phát hành để tínhtoán, xử lý trị đo GPS/GNSS. Đây là các phần mềm đang được sử dụng khá rộng rãiở Việt Nam hiện nay trong việc tính toán, bình sai các mạng lưới trắc địa bằngcông nghệ GPS/GNSS. Ngày 20 tháng 9 năm 2011, sau khi liên hệ với hãng TRIMBLE,Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có công văn số 798/ĐĐBĐVN-CNTĐ thông báo tớicác đơn vị sử dụng công nghệ đo GPS/GNSS khi xây dựng các mạng lưới trắc địabằng phương pháp đo GPS/GNSS tĩnh về vấn đề này.

GPSurvey là phần mềm đã được hãng TRIMBLE phát hànhhơn 15 năm, hiện nay phần mềm này đã không còn được hãng tiếp tục hỗ trợ chongười sử dụng nữa. Phần mềm này đã được hãng thay thế bởi nhiều phiên bản phầnmềm khác như TGO, TTC, TBC. Trên thế giới có rất nhiều các phần mềm xử lý trịđo GPS/GNSS, mỗi phần mềm đều được thiết kế có giao diện, thuật toán xử lý, chỉtiêu sai số, thông số kỹ thuật... riêng. Ở Việt Nam, có khá nhiều các đơn vị sửdụng GPSurvey, do vậy trước đây đã có thời gian chúng ta xem các chỉ tiêu xử lýcủa GPSurvey như là chỉ tiêu “chuẩn” trong xử lý trị đo GPS/GNSS.

Sau sự cố kỹ thuật ngày 14 tháng 9 năm 2011, với sựtư vấn của các đơn vị bán máy thu tín hiệu vệ tinh GPS/GNSS, hiện nay hầu hếtcác đơn vị sử dụng máy thu GPS/GNSS đã tìm được phần mềm xử lý số liệu đoGPS/GNSS, bình sai lưới phù hợp. Do phần mềm mới có khuôn dạng kết quả xử lýcạnh, bình sai lưới không còn giống như GPSurvey, một số chỉ tiêu xử lý khôngcó, một số chỉ tiêu xử lý mới xuất hiện dẫn đến khó khăn cho việc lập báo cáokết quả tính toán bình sai, kiểm tra, nghiệm thu kết quả đo đạc lưới khống chếsử dụng công nghệ GPS/GNSS. Để đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ nàytrong việc xây dựng các lưới trắc địa, không làm gián đoạn sản xuất, Cục Đo đạcvà Bản đồ Việt Nam hướng dẫn như sau:

- Các đơn vị sử dụng máy thu GPS/GNSS được phép sửdụng các phần mềm đi kèm theo máy do nhà sản xuất cung cấp, để tính toán, xử lýcác trị đo GPS/GNSS và bình sai mạng lưới GPS/GNSS. Sai số sau bình sai của cácmạng lưới theo cấp hạng tương ứng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tại “Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN 04 : 2009/BTNMT do BộTài nguyên và Môi trường ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2009 hoặc “Quy phạmthành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và1:10000”do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008.

- Không bắt buộc việc biên tập thành quả tính toánbình sai mạng lưới theo GPS/GNSS bảng biểu. Trong các báo cáo về kết quả tínhtoán bình sai lưới khống chế sử dụng công nghệ GPS/GNSS có thể in các kết quả(Report) được phần mềm tạo ra trong quá trình xử lý trị đo, tính toán bình sailưới GPS/GNSS.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xin thông báo để cácđơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức (để báo cáo);
- Lưu VT, CNTĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Ngọc Mai