ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/SXD-KTKH
V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Sở;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng.

Ngày 17/4/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số09/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giánguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Đăng công báo số 251+252 ngày04/5/2008).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2105/UBND-CN ngày 15/5/2008 v/v giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan, triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiệnnghiêm túc việc điều chỉnh giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng, điều chỉnh dựtoán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng theo đúng tinh thần Thông tư số09/2008/TT-BXD Sau khi đối chiếu những nội dung hướng dẫn tại Thông tư09/2008/TT-BXD với thực tế đầu tư xây dựng; tình hình biến động giá nguyên,nhiên vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2007 đến nay, sở Xây dựngThanh Hóa hướng dẫn, thống nhất một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xâydựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thôngtư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, đối với các công trình xây dựng trên địa bàntỉnh Thanh Hóanhư sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1.1. Văn bản này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, giá góithầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối vớicác dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do giá vật liệu xâydựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

1.2. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đốivới các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồngtrọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.3. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồngđã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cốđịnh thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến độngngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Nguyên tắc điều chỉnh:

2.1.Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho khối lượng thi côngxây lắp chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xâydựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu (sau đâygọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá). Thời điểm điều chỉnh (làthời điểm thực tế thi công từng loại công việc), danh mục nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá cụ thể như sau:

TT

Loại nguyên nhiên vật liệu

Thời điểm bắt đầu được điều chỉnh

1

Kim loại: đồng, chì, nhôm, sắt thép và sản phẩm từ thép như: hoa sắt, cửa sắt, cửa nhựa lõi thép, ống thép, tôn các loại, dây điện v.v.

01/01/2007

2

Xăng dầu.

01/7/2007

3

Nhựa đường; gạch các loại; gỗ các loại, sản phẩm từ gỗ; kính xây dựng.

01/10/2007

4

Xi măng các loại, đá, sỏi xây dựng, cát xây dựng.

01/01/2008

Trường hợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác dobiến động giá thì chủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhànước quyết định.

Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợpđồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với các biệnpháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Khi điều chỉnh giá xăng dầu cần lưu ý: Khối lượng xây lắpthực hiện sau ngày 01/01/2008, đã thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC)là 1,08 như hướng dẫn tại văn bản số 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 của Sở Xâydựng Thanh Hóa về hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD thỡ trong hệ số1,08 đã xác định với giá xăng dầu tại thời điểm tháng 01/2008; mức chênh lệchgiá xăng dầu là mức chênh lệch giữa thời điểm thi công thực tế và mức giá tháng01/2008 được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đểđiều chỉnh giá xác định theo định mức đã sử dụng để phê duyệt dự toán xây dựngcông trình hoặc phê duyệt giá trỳng thầu xây dựng công trình.

Đối với nhiên liệu (xăng, dầu...): Khi thực hiện bù trừ chiphí nhiên liệu, chủ đầu tư và nhà thầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiênliệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại cácThông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thôngtư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa qui định thì vậndụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

2.2. Khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng (giảm) giá, mứcđiều chỉnh giá do chủ đầu tư, nhà thầu xác định trên nguyên tắc cùng chia sẻquyền lợi, trách nhiệm.

2.3. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợpđồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh, cầnxác định rõ các nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh và chỉ được tính từthời điểm có biến động giá do chủ đầu tư và nhà thầu xác định phù hợp với tiếnđộ đã xác định trong hồ sơ trúng thầu và quy định tại điểm 2.1 trên. Nhà thầu thực hiện công việcở thời điểm có biến động giá nhưng do lỗi chủ quan của nhà thầu (chậm tiến độthực hiện theo hợp đồng; chất lượng xây lắp/chế tạo không đảm bảo phải làmlại…) thì chỉ được điều chỉnh biến động giá đối với khối lượng tương ứng tiếnđộ đã xác định trong trong hồ sơ trúng thầu.

- Chủ đầu tư kiểm tra, xử lý cụ thể khối lượng xâylắp được bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với những côngtrình có tiến độ thi công thực tế không phù hợp với tiến độ đã xác định tronghồ sơ trúng thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xử lý này.

- Trường hợp nhà thầu đã được chủ đầu tư giải quyếtkhâu dự trữ nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ xây lắp, chế tạo kết cấuthành phẩm, kết cấu bán thành phẩm, thiết bị phục vụ dự án đầu tư xây dựng côngtrình; đã được chủ đầu tư cho ứng kinh phí tương ứng với phần khối lượng vậtliệu xây dựng để chuẩn bị phục vụ xây lắp/chế tạo thì khối lượng nguyên nhiênvật liệu dự trữ tương ứng với kinh phí đã ứng không được điều chỉnh biến độnggiá.

Nếu việc tạm ứng vốn khi ký kết hợp đồng thực hiện theo quiđịnh thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng.

Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng đểmua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để muanguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì khôngđiều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã muatương ứng với số tiền đã tạm ứng.

- Riêng các cấu kiện dạng bán thành phẩm được tạo bởi cácloại vật liệu xây dựng được điều chỉnh thì cũng được điều chỉnh theo qui định.

3. Phương pháp điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng

3.1 Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác địnhcho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng gói thầu và cho cả dự án.Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định bằng dựtoán chi phí xây dựng bổ sung và là căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng, giá góithầu, điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

3.2 Dự toán chi phí xây dựng bổ sung xác định bằngcách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp, hướng dẫn tại phụ lục kèm theo vănbản này.

3.3. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lầntrên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xâydựng từ năm 2007.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lậpmột lần trên cơ sở khối lượng đã thực hiện và khối lượng còn lại chưa thực hiệncủa hợp đồng, để xem xét sau khi điều chỉnh có vượt tổng mức đầu tư hay khôngđể người có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh (theo mục 6 Thông tư số09/2008/TT-BXD ) Trường hợp sau khi điều chỉnh tiếp tục có biến động giá vậtliệu xây dựng làm vượt dự toán đã bổ sung thì vẫn được thực hiện điều chỉnhtiếp.

3.4. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán, giá góithầu, tổng mức đầu tư trên cơ sở dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

4. Điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

- Đối với các gói thầu đã chỉ định thầu và tự thựchiện dự án, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựnghoặc hợp đồng đang thực hiện (theo giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơngiá cố định) thì chủ đầu tư xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung theohướng dẫn tại mục 3 nêu trên để làm căn cứ điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình.

- Đối với các gói thầu, hạng mục công trình, côngtrình chưa lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán theocác qui định hiện hành.

- Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được xácđịnh như sau:

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

=

Dự toán công trình đã phê duyệt

+

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung

5. Điều chỉnh giá gói thầu sau khiđã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung:

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá gói thầu như sau:

Giá gói thầu điều chỉnh

=

Giá trúng thầu đã được phê duyệt

+

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượtgiá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt. Trường hợpgiá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng khôngvượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báocáo người quyết định đầu tư. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh làmvượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thựchiện theo hướng dẫn tại mục 6 của văn bản này.

6. Điều chỉnh tổng mức đầu tư saukhi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

Chủ đầu tư căn cứ dự toán xây dựng công trình điềuchỉnh hoặc giá gói thầu điều chỉnh để tổ chức điều chỉnh tổng mức đầu tư. Nếutổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầutư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Trường hợp dự án do Thủtướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinhtế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

7. Điều chỉnh hợp đồng sau khi đãlập dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

- Đối với những hợp đồng đã ký kết, thì căn cứ vào dựtoán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhàthầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

- Đối với những gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhàthầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổsung, kết quả trúng thầu và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để đàm phánvà ký kết hợp đồng.

- Đối với trường hợp điều chỉnh hình thức giá hợpđồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sanghình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyếtđịnh đầu tư về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh cho phép trước khi thựchiện. Nội dung hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnhợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Đối với những dự án do Thủ tướng Chính phủ phêduyệt kế hoạch đấu thầu thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủtịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

- Thành phần chủ yếu của báo cáo xin điều chỉnh hìnhthức hợp đồng gồm:

1. Các quy định của hợp đồng liên quan đến các điềukiện điều chỉnh giá, đơn giá hợp đồng.

2. Khối lượng công việc còn lại.

3.Thời gian còn lại theo hợp đồng.

4. Khối lượng vật tư vật liệu cần thiết để thi công khốilượng còn lại.

5. Đề xuất phương pháp điều chỉnh hợp đồng.

6. Xác định mức trượt giá của khối lượng còn lại.

7. Đề xuất giá hợp đồng sau chuyển đổi.

8. Đánh giá năng lực nhà thầu thi công.

9. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án/gói thầu sau khi thựchiện việc điều chỉnh hình thức hợp đồng.

8/ Tổ chức thực hiện.

8.1. Chủ đầu tư xem xét quyết định việc điều chỉnh dự toán,giá gói thầu, hợp đồng xây dựng đảm bảo dựán có hiệu quả. Riêng đối với các dự án do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệtthì do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội Đồng quản trịTổng công ty Nhà nước quyết định.

8.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sáchđịa phương, việc tính toán điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, hợp đồng do chủđầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm. Đơn giá xây dựng công trình, bảng giá camáy và thiết bị thi công áp dụng đơn giá công bố kèm theo các văn bản 5253,5254, 5255, 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giá vật liệuxây dựng áp dụng mức giá do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ởcùng thời điểm. Trường hợp giá theo thông báo giá hoặc công bố không phù hợphoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hoá đơn hợp lệ phù hợpvới mặt bằng giá thị trường.

8.3. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu tiền bù chênh lệch giátheo hướng dẫn tại văn bản này theo mức tạm ứng của hợp đồng đối với khối lượngchưa thực hiện và tạm thanh toán 80%-90% chênh lệch giá của khối lượng đã thựchiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để trách thiệt hại cho nhà thầuvà không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Hồ sơ tạm ứng, tạm thanh toán bao gồm: Giấy đề nghị tạm ứng(tạm thanh toán), hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng) và dự toán chi phí xâydựng bổ sung.

Để đảm bảo vốn, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời giảmthiệt hại cho nhà thầu thì chủ đầu tư được phép tạm duyệt dự toán bổ sung đểlàm cơ sở tạm ứng, tạm thanh toán cho nhà thầu trong khi chờ làm các thủ tụcđiều chỉnh. Trường hợp sau khi tạm duyệt dự toán bổ sung mà không vượt tổng mứcđầu tư thì chủ đầu tư cho tạm ứng, tạm thanh toán trên cơ sở dự toán bổ sungtạm duyệt; Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải xin phép người quyết địnhđầu tư trước khi tạm ứng, tạm thanh toán.

8.4. Trường hợp sau khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làmthay đổi nhóm của dự án, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án như qui định đốivới dự án trước khi điều chỉnh (không phải làm lại các thủ tục lập, thẩm định,phê duyệt dự án).

8.5. Đối với các gói thầu của các dự án sử dụng vốn ODA (trừvốn đối ứng), việc điều chỉnh giá thực hiện theo qui định trong hợp đồng.Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét quyết định sau khi thỏathuận với nhà tài trợ, đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhàtài trợ để bổ sung vốn do biến động giá.

8.6. Đối với những công trình, gói thầu thực hiện theo quiđịnh tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình(Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006), hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh, nếu việc chậm tiến độ thựchiện hợp đồng không do lỗi của nhà thầu, thì những khối lượng thực hiện từ năm2007được điều chỉnh theo hướng dẫn tại vănbản này.

8.7. Việc chuyển tiếp các dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình (bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, địnhmức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toánvốn đầu tư xây dựng công trình) thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tưxem xét quyết định. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Bộtrưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng côngty Nhà nước quyết định.

8.8. Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xongtrong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị của hợp đồngđã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảo hànhtheo qui định thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

(Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng mới thanhtoán từng đợt, chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng thì được điều chỉnh theoquy định tại thông tư số 09/2008/TT-BXD )

8.9.Đề nghị các chủ đầu tư: Khẩn trương triển khai việc điều chỉnh giá vàhợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại văn bản này, không vì việc điều chỉnh chiphí xây dựng công trình làm ảnh hưởng tiến độ thi công, đồng thời đẩy nhanhtiến độ thi công xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểmcủa Tỉnh. Khi thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng cần nghiên cứu kỹ những quiđịnh tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫnhợp đồng trong hoạt động xây dựng để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phùhợp với tình hình giá vật tư còn biến động hiện nay. Việc điều chỉnh dự toánxây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới (540.000 đồng/tháng) thực hiệntheo hướng dẫn tại văn bản số 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 của sở Xây dựngThanh Hóa v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD.

8.10. Liên sở Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư (được Chủtịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ) sẽ tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầuthực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh dự toán,giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng theo qui định tại văn bản này.

Những nội dung hướng dẫn tại văn bản này thực hiệnthống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 19/5/2008 và thaythế văn bản số 601/SXD-KTKH ngày 28/3/2008 của sở Xây dựng v/v hướng dẫn thực hiệnThông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị cácNgành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánhnhững vướng mắc về sở Xây dựng để tổng hợp xử lý hoặc trình cơ quan có thẩmquyền giải quyết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Lưu: VT, KTKH (01).

GIÁM ĐỐC
Trần Hòa

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 1139/SXD-KTKH ngày 20 tháng 5 năm 2008 của sở Xây dựng Thanh Hóa)

1. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí vật liệu

n

S Qi x CLi

i =1

VL

2

Chi phí trực tiếp khác

VL x tỷ lệ

TT

Chi phí trực tiếp

VL+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x tỷ lệ

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x tỷ lệ

TL

Chi phí xây dựng trước thuế

(T+C+TL)

GBS

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GBS x TGTGT-XD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế

GBS + GTGT

2. Công thức điều chỉnh chi phí vật liệu tính theo bù trừchi phí vật liệu trực tiếp.

VL = Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

Trong đó:

Qi là khối lượng của loại vật liệu thứ i trongkhối lượng xây lắp bị ảnh hưởng biến động giá và có thể được xác định theo thờigian (tháng, quý) hoặc theo giai đoạn được nghiệm thu.

CLi là giá trị chênh lệch giá của loại vật liệuthứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng hoặctrong dự toán gói thầu.

Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệutại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toángói thầu dược duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu(trường hợp đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vậtliệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thờiđiểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007. Trường hợp giávật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vậtliệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thờiđiểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặccông bố.

Giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh được xác địnhtheo giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố).

Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh làgiá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thôngbáo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chínhphù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giávật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ở cùngthời điểm tương ứng thì CLi là giá trị chênh lệch giá của giá vậtliệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng do Liên sởXây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ở cùng thời điểm tương ứng.

Trường hợp Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố)giá vật liệu xây dựng không kịp thời hoặc không phù hợp với thực tế hoặc giávật liệu xây dựng không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì chủđầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ để xác định giá vật liệu xâydựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

Giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trong thôngbáo hoặc công bố giá của cơ quan có thẩm quyền chưa phù hợp được hiểu là có sựchênh lệch lớn giữa giá cùng một loại nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xâydựng đó trong thông báo hoặc công bố giá của cấp có thẩm quyền và giá cả thựctế trên thị trường tại cùng một thời điểm.

Chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo qui địnhcủa Bộ Tài chính. (Trường hợp đối với loại vật liệu xây dựng không thể có hoáđơn thì căn cứ vào hợp đồng hoặc bảng kê hoặc chứng từ viết tay nhưng phải cóđủ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người cung cấp vật liệu (đốivới loại vật liệu xây dựng không thể có hóa đơn theo quy định ví dụ nnư mua đấtđắp...)

Chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo qui địnhcủa Bộ Tài chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hoá đơn, chủđầu tư kiểm tra, áp dụng. Trường hợp không xác định được giá vật liệu trên cơsở hoá đơn do nhà thầu cung cấp (nhiều mức giá, mua từ trước, tại nhiều thờiđiểm) thì chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng mức giá phù hợp với giá thịtrường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành.Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để xemxét, quyết định.

3. Các chi phí khác.

Trường hợp định mức chi phí chung tính trên chi phí nhâncông trong chi phí trực tiếp thì được xác định như sau:

C = NC x tỷ lệ trực tiếp phí khác x KCông văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

NC là chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của khốilượng xây lắp có điều chỉnh giá vật liệu.

KCông văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD là mức chi phí chung tính trên chi phínhân công đối với công tác xây lắp tính chi phí chung trên chi phí nhân công.

Mức tỷ lệ chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước làmức của hợp đồng, gói thầu, dự toán.

Thuế giá trị gia tăng tính theo qui định của Nhà nước.