BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1139/TCĐBVN-QLPT &NL
V/v điều chỉnh hình vẽ minh họa quy trình sát hạch lái xe

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại văn bản số 896/TCĐBVN-QLPT &NLngày 07/3/2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hướng dẫn thực hiện quy trình sáthạch để cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và E.

Do sơ suất trongquá trình sắp xếp hình vẽ minh họa của bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ hạng Bvà C (điểm g, mục 2.2.2, phần II văn bản số 896/TCĐBVN-QLPT &NL ngày07/3/2013), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị thay hình vẽ minh họa cũ bằnghình vẽ minh họa mới như sau:

Công văn 1139/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 điều chỉnh hình vẽ minh họa quy trình sát hạch lái xe

Công văn 1139/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 điều chỉnh hình vẽ minh họa quy trình sát hạch lái xe

Hình vẽ cũ

Hình vẽ mới

Đề nghị Sở Giaothông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thông báo nội dung trênđể các Ban quản lý sát hạch, các trung tâm sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xeô tô triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLPT&NL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền