BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11394/QLD-KD
V/v: Cung ứng vắc xin cho tiêm chủng dịch vụ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các công ty sản xuất và xuất - nhập khẩu vắc xin

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cườngquản lý tiêm chủng dịch vụ tại Công văn số 4101/BYT-DP ngày 27/06/2014, CụcQuản lý Dược thông báo danh sách và số lượng các loại vắc xin phục vụ tiêm chủngdịch vụ hiện đang có sẵn tại các công ty xuất nhập khẩu vắc xin theo danh mụcđính kèm công văn này.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạocác cơ sở tiêm chủng trong tỉnh liên hệ với các công ty sản xuất, nhập khẩu,cung ứng vắc xin để kịp thời đặt hàng, lập dự trù và được cung ứng vắc xin phụcvụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ trong nhân dân, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếuvắc xin cục bộ như nội dung; tại Công văn số 6656/QLD-KD ngày 23/04/2014 củaCục Quản lý Dược.

Các đơn vị sản xuất, xuất - nhập khẩu, cung ứng vắcxin tiếp tục thực hiện việc tìm nguồn cung và nhập khẩu vắc xin đáp ứng kịp thờiđơn đặt hàng của các đơn vị tiêm chủng.

Cục Quản lý Dược thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục Y tế dự phòng (để p/hợp);
- Văn phòng (để đưa lên website);
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

DANH MỤC

đính kèm công văn11394/QLD-KD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Cục Quản lý Dược

TT

Tên vắc xin, sinh phẩm y tế

Công dụng

Nhà sản xuất

Nước sản xuất

SĐK

Đơn vị tính

Ngày nhập khẩu

Số lượng tồn kho

Công ty NK

1

TETAVAX

Giải độc tố uốn ván

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0291-09

Liều

13/2/2014

15/5/2014

50,000

CT CP Dược Mỹ phẩm May

2

TETAVAX

Giải độc tố uốn ván

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0291-09

Liều

05-15-2014

30,000

CT TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

3

TETANEA

Huyết thanh kháng uốn ván chứa đoạn F(ab’)2 từ ngựa

Sanofi Pasteur

Pháp

QLSP-0378-11

ng

13/2/2014

9,422

CT CP Dược Mỹ phẩm May

4

PENTAXIM

Vắc xin Bạch hầu - Ho gà vô bào - Uốn ván - Bại liệt tiêm - Hib

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0287-09

Liều

23/6/2014

14,880

CT CP Dược Mỹ phẩm May

5

PENTAXIM

Vắc xin Bạch hầu - Ho gà vô bào - Uốn ván - Bại liệt tiêm - Hib

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0287-09

Liều

17-03-2014

23/06/2014

11,880

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

6

IMOVAX POLIO

Vắc xin bại liệt

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0270-09

Liều

24/4/2014

3,378

CT CP Dược Mỹ phẩm May

7

ENFLUVAC 2014

Vắc xin cúm mùa

Abbott Biologicals B.V

Hà Lan

QLVX-0653-13

10/04/2014

12,380

CT CP Dược liệu TW2

8

VAXIGRIP 0,25 SH

Vắc xin cúm mùa

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0652-13

Liều

02-24-2014

20,474

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

9

VAXIGRIP 0,25ml

Vắc xin cúm mùa

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0652-13

Liều

24/02/2014

13/3/2014

29,875

CT CP Dược Mỹ phẩm May

10

VAXIGRIP 0,5ml

Vc xin cúm mùa

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0646-13

Liu

03/3/2014

20/3/2014

42,741

CT CP Dược Mỹ phẩm May

11

VAXIGRIP 0,5ML SH

Vắc xin cúm mùa

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0646-13

Liều

03-03-2014

20-03-2014

18,152

CT TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

12

Abhayrab

Vắc xin dại

Human Biologicals Institute

India

QLVX-0230-09

Liều

04/04/2014

101,218

CT CP Y tế Đức Minh

13

LYSSAVAC N

Vắc xin dại

CADILA HEALTHCAR E LIMITED

n Độ

QLVX-0147-08

Liều

26/02/2014

01/04/2014

20/5/2014

13,510

CT Cổ Phần XNK Y tế TP. Hồ Chí Minh

14

VERORAB

Vắc xin dại

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0288-09

Liều

10-02-2014

26-05-2014

26,470

CT TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

15

VERORAB Hộp/ 5 lọ bột + 5 lọ nước pha

Vắc xin dại

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0288-09

Lọ

16/01/2014

20/3/2014

26/5/2014

96,602

CT CP Dược Mỹ phẩm May

16

POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C

Vắc xin não mô cầu typ A & C

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0294-09

Liều

10/3/2014

15/5/2014

10,204

CT CP Dược Mỹ phẩm May

17

Quimi-Hib

Vắc xin phòng bệnh do Hib

Centre for Genetic Engineering and

Cuba

QLVX-0395-11

Liều

62,422

CT CP Y tế Đức Minh

18

Gardasil 0.5ml/d 1's

Vắc xin phòng vi rút HPV

Merck Sharp & Dohme Corp

USA

QLVX-0413-11

Liều

17/01/2014

13/03/2014

56,585

CT CP Dược liệu TW 2

19

ROTARIX

Vắc xin Rotavirus

GlaxoSmithKli ne Biologicals S.A

B

QLVX-H02- 0770-13

Liều

17/06/2014

45,410

CT TNHH MTV Dược Sài Gòn

20

ROTATEQ 2ML 10’S

Vắc xin Rotavirus

Merck Sharp & Dohme Corp

USA

QLVX-0394-11

Liều

14/02/2014

07/05/2014

5,330

CT CP Dược liệu TW2

21

Rubella

Vắc xin rubella

Institute of Immunology Inc

Croatia

QLVX-0411-11

Liều

122,887

CT CP Y tế Đức Minh

22

MMR II & diluent 10s

Vc xin sởi, quai bị, rubella

Merck Sharp & Dohme Corp

USA

QLVX-0347-10

Liều

23/01/2014

03/03/2014

13/03/2014

21/03/2014

14/04/2014

16,271

CT CP Dược liệu TW 2

23

TRIMOVAX

Vắc xin sởi, quai bị, rubella

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0292-09

Liều

29-05-2014

09-06-2014

53,830

CT TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

24

TRIMOVAX MERIBUX (ROR)

Vc xin si, quai bị, rubella

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0292-09

Lọ

08/5/2014

29/5/2014

73,580

CT CP Dược Mỹ phẩm May

25

TYPHIM VI

Vắc xin thương hàn

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0289-09

Liều

10/3/2014

12/6/2014

14,525

CT CP Dược Mỹ phẩm May

26

Varivax

Vắc xin thủy đậu

Merck Sharp & Dohme Corp

USA

6898/QLD-KD ngày 28/04/2014

Liều

07-01-2014

28,366

CT CP Dược liệu TW2

27

Epaxal Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 0.5ml vắc xin

Vắc xin viêm gan A

Crucell Switzerland AG

Thụy Sỹ

QLVX-0375-10

Liều

03/03/2014

9,082

CT TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

28

Heberbiovac HB

Vắc xin viêm gan B

Center for Genetic Engineering & Biotechnology

Cuba

QLVX-0748-13

Liều

07/04/2014

180,730

CT CP Y tế Đức Minh

29

EUVAX B 10mcg

Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp

LG Life Sciences

Hàn Quốc

QLVX-0078-08

Liều

04/08/2014

16,970

CT CP Dược Mỹ phẩm May

30

EUVAX B 20mcg

Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp

LG Life Sciences

Hàn Quốc

QLVX-0077-08

Liều

06/03/2014

23,847

CT CP Dược Mỹ phẩm May

31

AVAXIM 160U

Vắc xin viêm gan siêu vi A

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0698-13

Liều

16/6/2014

5,703

CT CP Dược Mỹ phẩm May

32

AVAXIM 80U

Vắc xin viêm gan siêu vi A

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0372-10

Liều

16/01/2014

20/3/2014

24/4/2014

16/6/2014

22,120

CT CP Dược Mỹ phẩm May

33

AVAXIM 80U

Vắc xin viêm gan siêu vi A

Sanofi Pasteur

Pháp

QLVX-0372-10

Liu

24/04/2014

16/06/2014

12,704

CT TNHH tư vấn đầu tư và TM Hồng Thúy

34

ENGERIX-B 20mcg/1ml

Vắc xin viêm gan siêu vi B

GlaxoSmithKli ne Biologicals S.A

B

QLVX-0766-13

Liều

28/04/2014

103,525

CT TNHH MTV Dược Sài Gòn

35

Japanese Encephalitis vaccine-GCC

Vắc xin viêm não Nhật Bản

Green Cross Corp

Hàn Quốc

QLVX-0234-09

Liều

25/04/2014

27,823

CT CP Y tế Đức Minh

36

RS JEV

Vắc xin viêm não Nhật Bản

Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd.

Trung Quốc

QLVX-0651-13

Liều

630

CT CP Y tế Đức Minh