BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-HĐXD
V/v Xử lý chuyển tiếp dự án từ nhóm B lên nhóm A

Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 298/SXD-VPngày 08/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn xử lý chuyểntiếp dự án đầu tư xây dựng từ nhóm B lên nhóm A. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

- Theo giải trình của Sở Xây dựng tỉnh LaiChâu tại văn bản số 298/SXD-VP ngày 08/10/2010, dự án đầu tư xây dựng đường PaTần - Mường Tè, tỉnh Lai Châu có vốn đầu tư 990 tỷ đồng thuộc nhóm B, được UBNDtỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/02/2008. Dự án đãtriển khai được 03 năm. "Do có sự thay đổi chế độ chính sách, biến độnggiá cả, bổ sung khối lượng xử lý kỹ thuật, hạng mục công trình và điều chỉnhquy mô đoạn tuyến trong nội thị thị trấn huyện Mường Tè cho phù hợp với quyhoạch, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư của dự án lên khoảng 1.600 tỷ đồng thuộcnhóm A.

- Căn cứ quy định tại Điểm 2, Khoản 3,Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giải trình của Sở Xây dựng tỉnhLai Châu thì trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Pa Tần - MườngTè đã làm thay đổi quy mô dự án và vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh LaiChâu phê duyệt, cho nên chủ đầu tư phải trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điềuchỉnh dự án.

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu là cơ quan đầu mối tổchức thẩm định dự án điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Pa Tần - Mường Tèvà trình phê duyệt điều chỉnh dự án. Nếu việc điều chỉnh dự án làm thay đổithiết kế cơ sở đã được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền thẩmđịnh thì theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình, cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án điều chỉnh gửi hồ sơ dự ánđiều chỉnh đến Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở trước khitrình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đềnghị Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Lưu : VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh