BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-KHCN
V/v: áp dụng QCVN 02: 2009/BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kinhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 0570/TVĐ3 -NĐ ngày 03/ 03/ 2010 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 vềviệc đề nghị hướng dẫn áp dụng QCVN 02:2009/BXD đối với nghiên cứu về động đất.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo mục B.1.4.7a, Bảng B1, Phụlục B của QCXD 03 : 2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phâncấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (thaythế cho Phụ lục Nghị định 209/2004/NĐ-CP Theo quy định tại Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008) thì nhà máy nhiệt điện có công suất 600 ¸ 2000 MWthuộc cấp 1, không thuộc các công trình đặc biệt. Vì vậy, khi thiết kế các nhàmáy nhiệt điện loại này không cần phải dùng các số liệu nghiên cứu riêng và dođó không cần phải có nghiên cứu vi phân phân vùng động đất mà chỉ cần sử dụngcác số liệu về động đất quy định trong QCXD 02:2009/BXD để thiết kế.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa