TNG CỤC HẢI QUANCỤC GSQL V HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học vàgia công, tái chế, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương đ giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mc thì báo cáo v Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan đ được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn s489/BCT-XNK ngày15/01/2016)

Nơi nhận:
-Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải