TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 114/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 358/HQHCM-GSQL ngày 31/1/2013 và số 337/HQHCM-GSQL ngày29/01/2013 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến C/O, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theomẫu C/O ban hành kèm theo các Thông tư hướng dẫn về thực hiện quy tắc xuất xứtrong khuôn khổ các Hiệp định FTAs, người có thẩm quyền của nhà xuất khẩu sẽ kýxác nhận trên ô số 11 trên C/O. Theo đó:

-C/O không thể hiện chữ ký của người xuất khẩu là không hợp lệ và bị từ chốitheo đúng thủ tục quy định.

-C/O có chữ ký nhưng không có dấu của người xuất khẩu: cơ quan hải quan không cónghi ngờ về tính chính xác của các nội dung khai báo trên C/O thì C/O vẫn đượcchấp nhận.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn