BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 114/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
(Số 01 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 347/BTLS-CV ngày 28/12/2011, số 348/BTLS-CVngày 28/12/2011 của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về việc xin tiếp nhận miễn thuế220 cuốn catalogue với tựa đề: Báu vật phương Đông - Cổ vật Châu Á lưu giữ tạibảo tàng Lịch sử Việt Nam và 300 cuốn catalogue với tựa đề: Trống đồng Việt Namtừ Bảo tàng Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc gửi tặng choBảo tàng Lịch sử Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Điều 105, Điều 108 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, thì: Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho cáctổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá ba mươi triệu đồng thì đượcxét miễn thuế. Thẩm quyền xét miễn thuế nhập khẩu là Cục Hải quan địa phươngnơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Trườnghợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng có giá trị trên ba mươi triệu đồng nhưng đơnvị nhận hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạtđộng bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên chophép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế. Thẩm quyền xét miễn thuế nhậpkhẩu là Bộ Tài chính.

2.Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trịgia tăng, thì: Hàng hóa là quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hộithực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá trị gia tăng.

3.Hồ sơ xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng thực hiện theoquy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên, gồm có:

* Hồsơ Hải quan:

- Tờkhai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch: 01 bản sao y bản chính;

-Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, cấm nhậpkhẩu): 01 bản sao y bản chính;

-Vận đơn: 01 bản sao y bản chính.

*Các giấy tờ khác:

-Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa nhập khẩu;trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờkhai hải quan, cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ hải quan và sửdụng đúng mục đích miễn thuế: 01 bản chính;

-Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu tặng hàng hóa: 01 bản sao y bảnchính;

-Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng đối vớitrường hợp ủy quyền làm thủ tục hải quan: 01 bản sao y bản chính;

-Xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận sử dụng hànghóa miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa quà biếu, tặng cho cơ quan hành chínhsự nghiệp: 01 bản chính;

-Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế được xét miễn: 01 bảnsao;

-Bảng kê danh mục hồ sơ đề nghị xét miễn.

Vềđề nghị xin miễn thuế đối với 220 cuốn catalogue với tựa đề: Báu vật phươngĐông - Cổ vật Châu Á lưu giữ tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam và 300 cuốncatalogue với tựa đề: Trống đồng Việt Nam của Bảo tàng Khu tự trị Dân tộcChoang tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc gửi tặng cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, đềnghị Bảo tàng Lịch sử Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để xác định rõ đốitượng được xét miễn thuế và hoàn tất hồ sơ cho phù hợp trước khi gửi đến cơquan hải quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tổngcục Hải quan thông báo để Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường