TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/TLĐ
V/v hướng dẫn thực hiện ĐTBD năm 2009 từ nguồn kinh phí Chính phủ phân bổ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: …………………………………..

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namđược Chính phủ phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009 là1.250 triệu đồng, trong đó có 350 triệu đồng dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộcông chức về hội nhập kinh tế quốc tế (có văn bản gửi kèm theo). Để thực hiệnkinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 do Chính phủ hỗ trợ, Tổng Liên đoàn Laođộng đề nghị đơn vị như sau:

1. Xây dựng kế hoạch về dự toán kinhphí ĐTBD cán bộ, công chức năm 2009

Việc xây dựng kế hoạch và dự toánkinh phí cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2009, kế hoạch đàotạo giai đoạn 2008-2013 do đơn vị xây dựng đã báo cáo Tổng Liên đoàn.

- Căn cứ hướng dẫn số 249/HD-TLĐngày 19/2/2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động về tiếp tục triển khaithực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động về kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng năm 2008-2013.

- Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTCngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003của Thủ tướng Chính phủ.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng độingũ cán bộ của đơn vị bao gồm cả phần nội dung và kinh phí. Trong đó có cả đềxuất số kinh phí do Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ.

- Phần nội dung của kế hoạch năm2009 tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ,công chức hành chính; kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng về giảngviên kiêm chức và Luật cán bộ công chức…

2. Kế hoạch và dự toán kinh phí gửivề Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động trước ngày 15/2/2009 để trình Thường trựcĐoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Đề nghị đơn vị thực hiện các nộidung để kịp phân bổ kinh phí cụ thể.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Nguyễn Văn Ngàng