VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: Gia hạn Hiệp định Vay Dự án "Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội" do ADB tài trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 232/TTr-NHNN ngày 13 tháng 12 năm 2013) về việc gia hạn Hiệp định Vay cho Dự án "Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7977/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 13470/BTC-QLN ngày 08 tháng 10 năm 2013), Bộ Ngoại giao (văn bản số 3902/BNG-LPQT ngày 08 tháng 10 năm 2013), Bộ Tư pháp (văn bản số 7102/BTP-LPQT ngày 07 tháng 10 năm 2013), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời gian khóa sổ tới ngày 30 tháng 6 năm 2018 khoản vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) theo Hiệp định Vay số 2741-VIE, cho Dự án "Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội" như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Giám sát chặt chẽ, đôn đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội hoàn thành các hoạt động của Dự án theo đúng tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ, phù hợp với thời gian gia hạn và giải ngân tối đa nguồn vốn vay của ADB;
- Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý thực hiện Dự án; sắp xếp lại và tăng cường năng lực Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhằm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao;
- Xây dựng tiến độ thực hiện Dự án phù hợp với thời gian gia hạn;
- Hoàn trả ngân sách Nhà nước khoản phí cam kết tăng thêm do việc gia hạn.
3. Trong trường hợp không sử dụng hết vốn vào thời điểm đóng dự án đã được gia hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ADB rà soát và hủy phần vốn không sử dụng hết để tái phân bổ cho các chương trình dự án khác nằm trong danh mục vốn của ADB giai đoạn tiếp theo.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với ADB về việc gia hạn trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?